60092

      วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆ บริเวณอาคารสำนักงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

    ภาพกิจกรรม  

    

 

 

 ภาพและข่าวโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป