60095

      กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง  ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๑  จำนวน ๖ แห่ง  ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ๔ แห่ง อำเภอปากเกร็ด ๒ แห่ง พร้อมประชาสัมพันธ์การรับรองโรงเชือดและโรงชำแหละตามมาตรฐานฮาลาล  วันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

    ภาพกิจกรรม  

    

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์