60088                     

           วันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรค ไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 3/2560 พร้อมทั้งกรอกแบบสอบถามสำหรับเกษตรกร ที่หมู่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จำนวน 6 ราย

                                                                                                               

      ภาพกิจกรรม