×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2557/news/5795/1
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2557/news/5795/2
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2557/news/5795/1
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2557/news/5795/2

5795 

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ        

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

***********************************

รายละเอียดโครงการ

๑. หลักการและเหตุผล 

                    ด้วยในการเสด็จฯ ตรวจเยี่ยมราษฎรโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ อำเภอสระแก้ว และอำเภอวัฒนานคร เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทราบว่ามีเกษตรกรผู้ยากจน จำนวนมากต้องเช่าโค-กระบือไว้ใช้แรงงานในราคาแพง เมื่อจำหน่ายผลผลิตแล้วแทบไม่เหลืออะไรเลย จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง โดยการเช่าหรือเช่าซื้อหรือวิธีการอื่นใดในราคาถูก ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือโค-กระบือแล้ว ๑๙๘,๐๒๕ ราย ปัจจุบันมีโค-กระบือในความดูแลของโครงการ จำนวน ๑๑๑,๒๔๒ ตัว

                    แต่ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ ในช่วงปีที่ผ่านมาโค-กระบือภายในประเทศไทยมีจำนวนลดลงอย่างมาก โดยปี ๒๕๕๕ โคเนื้อทั้งประเทศ มีจำนวน ๖,๓๓๓,๘๑๖ ปี ๒๕๕๖ คงเหลือ ๔,๕๓๐,๙๑๕ ตัว ลดลงร้อยละ ๒๘.๔๖ ส่วนกระบือในปี ๒๕๕๕ มี ๑,๒๔๑,๘๙๖ ตัว  ปี ๒๕๕๖ เหลือเพียง ๘๗๗,๓๖๔ ตัว ลดลงร้อยละ ๒๙.๓๕ กรมปศุสัตว์จึงเร่งขยายการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้มีโค-กระบือเพื่อการผลิตลูกและใช้แรงงานเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ได้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยใส่ไร่นาช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมความอุดมสมบูรณ์ของดิน สนับสนุนการรวมกลุ่มให้ชุมชนมีส่วนร่วม และดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเป็นการสนองพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสเป็นเจ้าของ      โค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิต    โค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒. วัตถุประสงค์ 

                   ๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

                   ๒.๒ เพื่อให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์ หน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมใจกันสมทบทุนดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

                    ๒.๓ เพื่ออนุรักษ์ และเพิ่มจำนวนโค-กระบือของประเทศ ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโอกาสได้รับมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เป็นของตนเองไว้ใช้แรงงานเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดต้นทุนการผลิต

                   ๒.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ เกิดความรักความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๓. เป้าหมายการดำเนินงาน 

                   ๓.๑ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ๑ ครั้ง จำนวน ๒๙ ตัว (โคเพศเมียตัวละ ๒๖,๐๐๐ บาท กระบือเพศเมียตัวละ ๒๘,๐๐๐ บาท)

๔. วิธีดำเนินงาน 

                   ๔.๑ กรมปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการ รับบริจาคสัตว์และเงินเพื่อร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

                    ๔.๒ จัดหาโค-กระบือที่มีคุณลักษณะดี มีความสมบูรณ์พันธุ์อย่างน้อย ๒๙ ตัว เพื่อสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

                   ๔.๓ คัดเลือกเกษตรกรยืมโค-กระบือเพื่อการผลิต คุณสมบัติที่กำหนดตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๕๖

                   ๔.๔ ชี้แจงเกษตรกรให้เข้าใจระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมให้ความรู้ในการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพโค-กระบือเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และจัดทำสัญญายืม       โค-กระบือเพื่อการผลิตกับเกษตรกร

                   ๔.๕ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ครั้ง จำนวน ๒๙ ตัว

                   ๔.๖ สำนักงานปศุสัตว์มอบใบอนุโมทนาบัตร “โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” แก่ผู้บริจาคสัตว์เข้าโครงการฯ

                   ๔.๘ สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

๕. สถานที่ดำเนินงาน 

                   ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

                   ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๗

๘. งบประมาณ 

                   ๘.๑ ใช้งบประมาณของกรมปศุสัตว์          จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท

                   ๘.๒ การรับบริจาค        โคเพศเมีย         ตัวละ ๒๖,๐๐๐ บาท

                                                กระบือเพศเมีย         ตัวละ ๒๘,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

๙. หน่วยงานรับผิดชอบ 

                   ๙.๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี กรมปศุสัตว์

๙.๒ ชื่อผู้ประสานงาน : นายวชิรพล  ศุกรภาค ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๕-๐๙๙๒ ต่อ ๑๕-๑๖ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๖๕๓-๕๘๒๐

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                    ๑๐.๑ ประชนทั่วไป เกษตรกร บุคลากรของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

                    ๑๐.๒ เป็นการสนองพระราชดำริการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ร่วมกันอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนโค-กระบือของประเทศไทยให้มากขึ้น

                    ๑๐.๓ เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความรักความสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

กำหนดการ

 

กำหนดการ

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

******************************************

เวลา ๐๘.๓๐ น.  - ตัวแทนเกษตรกรผู้รับมอบโค-กระบือ เดินทางมาถึงบริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. - แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริจาค ผู้เข้าร่วมพิธี และเกษตรกรพร้อมกันบริเวณพิธี

เวลา ๑๐.๐๐ น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เดินทางมาถึงบริเวณจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ       

                          - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

                          - พระสงฆ์ให้ศีล

                          - ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวคำถวายไถ่ชีวิตโค-กระบือ

                          - พระสงฆ์บังสุกุลเป็น

                          - ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙ รูป

                          - พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกรวดน้ำ

                          - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ร่วมงาน และโค-กระบือ

                          - ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

                          - ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานถวายความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมเชิญประธานกล่าวเปิดงาน มอบใบประกาศเกียรติคุณ และกล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคโค-กระบือเข้าร่วมโครงการฯ

                          - ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบเวชภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์หญ้าให้แก่ผู้แทนเกษตรกร

                          - ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้มีจิตศรัทธา แขกผู้มีเกียรติและประชาชนคล้องพวงมาลัยและป้อนหญ้าให้แก่โค-กระบือ

                          - เสร็จพิธี

*****************************************

การแต่งกาย               ชุดสุภาพ

 

รูปกิจกรรม

{gallery}news/2557/news/5795/1:120:100:0:0{/gallery}

เบื้องหลัง @ทีมปศุสัตว์นนท์

{gallery}news/2557/news/5795/2:120:100:0:0{/gallery}