krut 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 

    จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องตรวจคุณภาพน้ำนม ทะเบียน ปศ. ๐๙-๑๑-๕๕๒-๐๐๑/๓๖

๒. ถังน้ำนมดิบ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ทะเบียน ปศ. ๐๙-๑๑-๑๔๙-๐๐๑/๓๗

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข่าวโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป