สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1    สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี     จัดโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า; บริการเชิงรุกสู่ชุมชน นนทบุรี   ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 -15.00 น.  ณ สวน 72 พรรษา ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี  กล่าวรายงานและชี้แจงความเป็นมาของโครงการโดย ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 และท่านปศุสัตว์เขต 1 กล่าวเปิดโครงการโดยนายอุดมเดช  รัตนเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร