×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2555/news/5513/1-ayuthaya
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2555/news/5513/2-lahan
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2555/news/5513/1-ayuthaya
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2555/news/5513/2-lahan

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนนทบุรี
ร่วมกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ดำเนินการโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนของจังหวัดนนทบุรีอย่างสันติวิธี  ได้ทำพิธีเปิดโครงการในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแคนทารีอยุธยา โดยนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)          นายธีระพงศ์  ปังศรีวงศ์  เป็นผู้กล่าวรายงาน  , ท่านปศุสัตว์เขต 1 (นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์) ประธานในพิธีเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และท่านปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (นายสัตวแพทย์สมชัย  คอวณิชกิจ) ได้ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานลดประชากรสุนัขและแมวจรจัดโดยวิธีทำหมันถาวร เพื่อขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดนนทบุรีให้ครบทุกพื้นที่  พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  เป็นแห่งแรก เพื่อให้จังหวัดนนทบุรีปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

 

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

          จากข้อตกลงร่วมกันขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่กำหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน พ.. ๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐) ประเทศไทยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ  และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐) ขึ้น โดยกำหนดเป้าหมาย ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่รุนแรง เมื่อป่วยแล้วไม่มียารักษา จะเสียชีวิตทุกราย ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2552 จำนวน 1 ราย และพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ทุกปี ระหว่างปีพ.ศ. 2552-2555 พบ  10, 7, 5, และ 3 ตัวตามลำดับ นอกจากจะทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านสาธารณสุข และทางด้านเศรษฐกิจแล้ว หากโรคแพร่ระบาดออกไปมากจะกลายเป็นวิกฤติ และเกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างประเมินค่าไม่ได้ รวมทั้งหากมีข่าวการเกิดโรคแพร่ออกไป ย่อมส่งผลกระทบถึงการท่องเที่ยว นอกจากนี้จากการสำรวจสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปี 2554 มีสุนัขและแมวจำนวน 133,668 ตัว เป็นสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ จำนวน 35,408 ตัว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีนับถือศาสนาพุทธ ใจบุญ รักสัตว์ จึงมักมีผู้นำอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัดในบริเวณที่สาธารณะ วัด  หน่วยงานของรัฐ ที่เอกชนรกร้าง หรือข้างทาง ทำให้มีสุนัขจรจัดที่มีผู้เลี้ยงดูให้อาหารมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น่าอยู่อาศัย ไม่ปลอดภัย เกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์สู่คน สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนทั่วไป จึงมีผู้ร้องเรียนกรณีสุนัขจรจัดเหล่านี้เป็นจำนวนมาก หากดำเนินการจับทำลายสุนัขเหล่านั้น จะเกิดกระแสต่อต้านจากประชาชน และเมื่อฝูงเดิมถูกทำลายไปจะมีสุนัขฝูงใหม่เข้ามาอยู่อาศัยแทน เป็นการสร้างปัญหาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องควบคุมจำนวนสัตว์พาหะนำโรคให้อยู่ในปริมาณที่ดูแลได้ และได้ประโยชน์จากสัตว์มากกว่าโทษ เช่น เป็นเพื่อนคู่ใจ ช่วยกำจัดหนู เฝ้าของช่วยเหลือเวรยาม โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าดำเนินการใช้ไม้เท้าฉีดยาสลบ, เป่าลูกดอก หรือยิงยาสลบ เพื่อบังคับสุนัขจรจัดที่จับไม่ได้ นำมาผ่าตัดทำหมันถาวรทั้งเพศผู้และเพศเมีย เป็นการลดจำนวนประชากรสัตว์ และลดความก้าวร้าว ใช้วิธีการคุมฝูงสัตว์ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน ดูแลสุขภาพถ่ายพยาธิกำจัดเห็บหมัด ชันสูตรโรคสัตว์ ขึ้นทะเบียนสุนัข หากไม่มีผู้ใดรับผิดชอบดูแล ก็จะจัดหาสถานที่ให้อยู่ใหม่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ การยอมรับเต็มใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมรับผิดชอบสุนัข โดยจัดตั้งเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์  ตามความต้องการของประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขในพื้นที่

          ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดนนทบุรีให้ครบทุกพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดทำ  โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.       เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เป็นเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพสัตว์ เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

2.       เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  และแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนของจังหวัดนนทบุรีอย่างสันติวิธี

3.       เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในชุมชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์

4.       เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 มกราคม 2556 (หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 9 วัน)

สถานที่ดำเนินการ หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในวัดและชุมชน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้เลี้ยงสุนัข และประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย  

1. จำนวนสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ดูแลสุขภาพ ถ่ายพยาธิกำจัดเห็บหมัด จำนวน 9,000 ตัว

2. สร้างเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ตามความต้องการของประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขในพื้นที่ 9 แห่ง ไม่น้อยกว่า 9 คน

งบประมาณ สนับสนุนจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

1.       สามารถดูแลตนเองและชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

2.       มีแหล่งช่วยเหลือด้านโรคระบาดสัตว์สู่คน เมื่อเกิดปัญหาวิกฤต

3.       สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลตนเอง และสัตว์เลี้ยง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ไม่เป็นปัญหาชุมชน สังคม

4.  มีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพพิธีเปิดโครงการ

  

ภาพในพิธีเปิดโครงการ
ณ โรงแรมแคนทารีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

{gallery}news/2555/news/5513/1-ayuthaya:120:100:0:0{/gallery}

ภาพการปฏิบัติงานพื้นที่

  

ภาพการปฏิบัติงานพื้นที่โครงการ
ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

{gallery}news/2555/news/5513/2-lahan:120:100:0:0{/gallery}

{/tab}