โครงการประกวดสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

                    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี   ได้จัดโครงการประกวดสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสุขอนามัยและยกระดับของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดของผู้ประกอบการ   โดยปศุสัตว์อำเภอคัดเลือกสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เข้าร่วมโครงการประกวดฯ จากตลาดสดในพื้นที่ตลาดสดละ ๑ แห่ง ผลการประกวดมีผู้ประกอบการได้รับโล่และเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  (นายวิเชียร พุฒิวิญญู)  จำนวน ๔  ราย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม