สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี   ได้จัดประชุมหารือในการดำเนินงานพัฒนาโรงฆ่าสัตว์  เมื่อวันพุธที่  ๗  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา   ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.           ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ชั้น ๓  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   (นายชาตรี  ศรีสันต์)  เป็นประธาน  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (นายสมชัย  คอวณิชกิจ) ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรงฆ่าสัตว์ กรมปศุสัตว์ (นายสมบัติ  ศุภประภากร) ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด (นาย ปรีชา สุขสมอรรถ)      ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  และตัวแทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๕ แห่ง เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางในการดำเนินการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์จังหวัดนนทบุรีให้ถูกต้องตามกฎหมาย  อ่านเพิ่มเติม