เมื่อวันที่ ๒๔ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ สารวัตรกรมปศุสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ไทรน้อย อำเภอไทรน้อย และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สนธิกำลังตั้งจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์ ณ จุดตรวจคลองขวาง จุดตรวจ ๑๒๒        สภ.ไทรน้อย เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ จากโรงฆ่าสัตว์ผิดกฎหมาย เคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จากจังหวัดใกล้เคียง โดยมีแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม  - กันยายน  ๒๕๕๔ รวม ๘ ครั้ง จากการดำเนินการ ๒ ครั้ง ไม่พบผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙  ซึ่งสัตว์และซากสัตว์  ส่วนใหญ่มีต้นทางจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี  อ่านเพิ่มเติม