สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๙  เดือนสิงหาคม         พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมชั้น  ๔  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  โดยมีปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  (นายสมชัย  คอวณิชกิจ)  เป็นประธาน  เพื่อตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  และรายงานผลการตรวจประเมินฯ ให้คณะกรรมการอำนวยการพัฒนา  ปรับปรุง และประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  พิจารณาให้การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดต่อไป  ซึ่งในปี ๒๕๕๔  มีผู้ประกอบการรายใหม่ยื่นเอกสารเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๓๘ ราย รายเดิมจำนวน  ๓๑  ราย  รวมทั้งสิ้น   ๖๙  ราย  อ่านเพิ่มเติม