จังหวัดนนทบุรี  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี   โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายประดิษฐ์  สุคนธสวัสดิ์ )  เป็นประธาน  เพื่อควบคุม  กำกับ ดูแล โรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และวางแผนการตั้งจุดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ในบริเวณที่คาดว่ามีการลักลอบ  อ่านเพิ่มเติม