สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่พุธที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์) เป็นประธาน   อ่านเพิ่มเติม