กลุ่มพัฒนาเทคโนฯ ร่วมกับ สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี คัดเลือกศูนย์โรงเรียน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปี 2552  อ่านเพิ่มเติม