สสอ.ที่ 1 มอบรางวัลชนะเลิศให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในกิจกรรมประกวดการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก   อ่านเพิ่มเติม