สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบรี ได้มอบรางวัลชนะเลิศให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในกิจกรรมประกวดการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น ระดับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นเกียรติมอบโล่และใบประกาศนียบัตร   อ่านเพิ่มเติม