สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด ประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างโรงฆ่าโค-กระบือ ตำบลท่าอิฐ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี    อ่านเพิ่มเติม