สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับอำเภอบางบัวทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553  อ่านเพิ่มเติม