ประชุมคณะกรรมการโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553
ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) เป็นประธาน  อ่านเพิ่มเติม