สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบรี ดำเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2553 เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2553  อ่านเพิ่มเติม