สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ได้เข้าร่วมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว ์ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 8 มีนาคม 2553  อ่านเพิ่มเติม