สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร ของนายไชยวัฒน์ แก้วศรี และนายบุญเลิศ เจริญทรัพยานันท์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการเฝ้าระวังฟาร์มสุกรเพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในวันที่ 8 มีนาคม 2553  อ่านเพิ่มเติม