61018

               

           วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย) มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตรวจติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ตำบลละหารและตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี


    ภาพกิจกรรม  

    

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์