61019

               

           วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ได้ประสานกับเทศบาลนครนนทบุรีให้การสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ระดมทีม อสม. เพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบปูพรม โดยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในรัศมี ๑ กิโลเมตร 

               ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ที่จุดตลาดน้ำประชารัฐ วัดแคนอก อำเภอเมืองนนทบุรี ระหว่างวันที่  ๘-๙ และ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดยมี น.สพ.เทวัณ  สร้อยสุมาลี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองนนทบุรี เป็นผู้ควบคุมดูแล

    ภาพกิจกรรม