61024

               

         

การดำเนินการสุ่มตรวจสอบคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

1. จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 1286/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดนนทบุรี โดยในคำสั่งประกอบด้วย คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

2. ดำเนินการสุ่มตรวจสอบนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 50 โรงเรียน

3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี มีหนังสือถึงปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ให้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบนมโรงเรียน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 จำนวน 5 โรงเรียน/อำเภอ/เดือน

    ภาพกิจกรรม  

    

อำเภอเมืองนนทบุรี

 

อำเภอเมืองบางบัวทอง

 

อำเภอปากเกร็ด

 

อำเภอบางกรวย

 

อำเภอบางใหญ่

 

อำเภอไทรน้อย