62001

               

          วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัตวแพทย์ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการย่อย พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายยวง เขียวนิล ปราชญ์เกษตรกรเศรฐกิจพอเพียงเป็นวิทยากร ในหลักสูตร การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

    ภาพกิจกรรม  

    

 

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์