62002

               

          วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการย่อย พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี โดยมี น.สพ.ดร. สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นวิทยากรในหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ ( แกงมัสมั่นแพะ สเต๊ะแพะ และสลัดแขก )

    ภาพกิจกรรม  

    

 

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์