62003

                        

                วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตร "สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย
ใส่ใจผู้บริโภค" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทนจากบริษัทที่เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๓๐ ราย ดังนี้

1. บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด

2. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

3. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)

4. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน)

5. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

6. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ในการนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจ และมีข้อซักถาม สำหรับใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ

    ภาพกิจกรรม  

    

 

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์