62005                     

               

    วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ประกอบการ โรงฆ่าสัตว์ (โค, แพะและสัตว์ปีก) ในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๑๐ ราย ในการนี้ ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่า พ.ศ. ๒๕๖๐ และยังได้เข้าใจพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    ภาพกิจกรรม  

    

 

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์