62004                

               

    ในวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนา  ปศุสัตว์ ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จำนวน ๑๐ ราย หลักสูตร ทบทวนการใช้โปรแกรมระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation) และระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ระบบใหม่)" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

                                                                                        ภาพกิจกรรม  

    

 

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์