62008                

               

                

         วันที่ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตรวจแนะนำผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีด ตามเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ เพื่อขอการรับรองฟาร์ม GAP สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด จำนวน แห่ง ในพื้นที่ อ.ปากเกร็ดและ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ภาพกิจกรรม  

    

 

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์