62009                   

               

                 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ดำเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต รอบที่ 2/2562 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 และได้แนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามกฎกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 จำนวน 1 ราย วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 ราย และวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. โรงฆ่าโค-กระบือของนายวิชิต  มะหะหมัด เลขที่ 72/7 ม. 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
2. โรงฆ่าแพะของนายปรีดี บุญมาเลิศ  เลขที่ 33/13 ม.1 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
3. โรงฆ่าสัตว์ปีกของนายมาโนทย์  มะณีคำ เลขที่ 7/5 ม. 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
4. โรงฆ่าโค-กระบือของนายณัฐภูมิ มะลา เลขที่ 107 ม. 6 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
5. โรงฆ่าโค-กระบือ ของนายสุวรรณ  อรุณสวัสดิ์  เลขที่ 57/80 ม. 9 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
6. โรงฆ่าสัตว์ปีกของนายอารีย์  สะอาด เลขที่ 54 ม.8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ภาพกิจกรรม  

    

 

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์