62010 (1)

 

 ภาพและข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์