62012 

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตรวจ (ต่ออายุ) สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ จำนวน 1 แห่ง ในตลาดเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ข่าวโดย  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์