62016

ในวันที่ ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนา  ปศุสัตว์ ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จำนวน ๑๐ ราย หลักสูตร "การประหยัดพลังงานในสำนักงาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม  

    

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์