สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา สอบวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัครฯ|ใบสมัครฯ |ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ|

หมายเหตุ    
 1.
เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าพนักงานสัตวบาล ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินทุกด้าน และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60