สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2554 - 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัครฯ|ใบสมัครฯ|ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ|ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

หมายเหตุ    
1. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินทุกด้าน และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 
                            2. หากผู้เข้าสอบต้องการดูผลคะแนนการสอบ สามารถขอดูข้อมูลได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี