krut

ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุคณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

        กรมปศุสัตว์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพและข่าวโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์