1

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

      จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

                1.  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

                2.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง

                3.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า1 หน้า 2 หน้า3 หน้า4

                      

ข่าวโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป