1

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๒๐๑๐๐๑๘๑๐๖

 

      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

      จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๒๐๐๑๐๐๑๘๑๐๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

                      

ข่าวโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป