1

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ราคากลางการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์

 

      จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

                - ราคากลางการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์

 

                      

ข่าวโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป