จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยกำหนดขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 มกราคม 2554 ตังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศสอบราคา | รายละเอียดแนบท้าย | เอกสารสอบราคาซื้อวัสด| บทนิยามสอบราคา | บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 |บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 | แบบใบเสนอราคา | แบบสัญญาซื้อขาย | หนังสือค้ำประกัน