กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ข้าราชการ

  

3

นายเทวัณ  สร้อยสุมาลี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม

 


นายสิทธิพร  ไชยสุทธินันท์
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

พนักงานราชการ

 

  

 amp

 นางสาวพัชริยา  กรกำจายฤทธิ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

3470100681744
นายประวิทย์  ศรีปัดถา
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 

3120200060281

นายโสภณ  ปุ๋ยน้อย
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล