ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้าราชการ

 

นางสาวประพรี กลิ่นจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่าย

นางณัฐพร อินอ่ำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นางรัตน์ธิญา สัจจา
พนักงานพิมพ์ 3