กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ข้าราชการ

  

3101403116516นายกิตติ  วิรัตน์อุดมสิน
นายสัตวแพทย์ขำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม

 


kuntapat

นายกันตพัฒน์  ลั่นซ้าย
สัตวแพทย์ชำนาญงาน


 

พนักงานราชการ

 

3430900167433

นางนิสา  ไชยสุทธินันท์
นักวิชาการสัตวบาล

3350200213859 
นายประพันธ์  ศรีวะอุไร
เจ้าพนักงานสัตวบาล