กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

ข้าราชการ

 


นายวินัย  นาเอก

สัตวแพทย์อาวุโส
หัวหน้ากลุ่ม


 
 
female
ว่าง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 
 
female
ว่าง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
 
 

พนักงานราชการ

นางสาวนาคแก้ว กอเสนา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์