1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั่วไป

::  แบบฟอร์มจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
::  แบบฟอร์ม/รายละเอียด เกี่ยวกับพนักงานราชการ
::  แบบฟอร์ม/รายละเอียด เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
::  แบบฟอร์ม/รายละเอียดการฌาปนกิจสงเคราะห์
::  แบบฟอร์ม/รายละเอียดสวัสดิการกรมปศุสัตว์2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านการเงินและบัญชี

::  แบบฟอร์มต่างๆ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
::  แบบฟอร์มด้านการเงิน จากกองคลัง กรมปศุสัตว์
      -  แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ
      -  แบบฟอร์ม Excel Loader (update 21 ก.ค. 54)
      -  ระบบการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS (13 ก.ค. 50)
      -  
โปรแกรม PackExcel ใช้สำหรับEncrypt FileExcel Loader 
      -  โปรแกรม Driver GFMIS Token key (Version 5.1& 5.2)

  3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านพัสดุ

::  แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      -  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
      -  คู่มือ GPSC
      -  รหัส GPSC
      -  แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
      -  แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง
      -  Setup Configuration IE 8

4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านสารสนเทศ

::  แบบฟอร์มด้านสารสนเทศ จากศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์
::  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์
      -  ประเภทยานพาหนะและขนส่ง/เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องรับส่งวิทยุ (ปีงบประมาณ 2551-2556)
      -  ประเภทคอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่ (ปีงบประมาณ 2553)
      -  ประเภทคอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่ (ปีงบประมาณ 2554)
      -  ประเภทคอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่ (ปีงบประมาณ 2555)
      -  ประเภทคอมพิวเตอร์/โฆษณาและเผยแพร่ (ปีงบประมาณ 2556)