idp

 

๑. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

๒. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

      ๒.๑ หลักฐานการวางแผน
            ๒.๑.๑ หนังสือขออนุมัติจัดฝึกอบรม
            ๒.๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
            ๒.๑.๓ แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
            ๒.๑.๔ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      ๒.๒ หลักฐานการดำเนินการ
            ๒.๒.๑ หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
            ๒.๒.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
            ๒.๒.๓ Power Point ทำไมต้องดื่มนม
            ๒.๒.๔ Power Point แนวทางปฏิบัติการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน
            ๒.๒.๕ pdf หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน
            ๒.๒.๖ บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
            ๒.๒.๗ ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
            

      ๒.๓ หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
            ๒.๓.๑ แบบแสังเกตพฤติกรรม
            ๒.๓.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ

      ๒.๔ หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
            ๒.๔.๑ หนังสือให้ดำเนินการทำแบบติดตามฯ
            ๒.๔.๒ สรุปแบบทดสอบติดตามฯ
            ๒.๒.๓ แบบติดตามผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
            ๒.๔.๔ ภาพการดำเนินงานการตรวจติดตามการนำไปใช้ประโยชน์