idp

 

๑. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

๒. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

      ๒.๑ หลักฐานการวางแผน
            ๒.๑.๑ หนังสือขออนุมัติจัดฝึกอบรม
            ๒.๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
            ๒.๑.๓ แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
            ๒.๑.๔ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      ๒.๒ หลักฐานการดำเนินการ
            ๒.๒.๑ หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
            ๒.๒.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
            ๒.๒.๓ บันทึกสรุปบทเรียนากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
            ๒.๒.๔ ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

            เอกสารประกอบการฝึกอบรม
            ๑. Powerpoint การประหยัดพลังงาน
            ๒. Powerpoint ลดพลังงานทำได้อย่างไร        

      ๒.๓ หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
            ๒.๓.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม
            ๒.๓.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ

      ๒.๔ หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
            ๒.๔.๑ หนังสือให้ดำเนินการทำแบบติดตามฯ
            ๒.๔.๒.๑ แบบทดสอบเพื่อติดตามหลังการฝึกอบรมฯ
            ๒.๔.๒.๒ สรุปแบบทดสอบเพื่อติดตามหลังการฝึกอบรมฯ
            ๒.๔.๓ แบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ