idp

๑. การรายงานตามแบบฟอร์ม

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการ Best Practice

หลักฐานการวางแผนฯ
- รายงานการประชุมเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (ชี้แจงเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรฯ)
- ภาพการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

หลักฐานการสื่อสารฯ
- หนังสือเรียนปศุสัตว์อำเภอแจ้งเป้าหมายการบันทึกข้อมูลสำรวจสัตว์

หลักฐานการดำเนินการฯ
- ภาพการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรฯ

หลักฐานการประเมินและติดตามผล
- แบบประเมินและติดตามผลหลังการอบรม
- การประเมินและติดตามผลการบันทึกข้อมูลทางไลน์

หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ
- สรุปผลการอบรมพัฒนาบุคลากร
- หนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรฯ
- รายงานบันทึกข้อมูลจังหวัดนนทบุรี ข้อมูล ณ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
- สรุปผลการบันทึกข้อมูลจังหวัดนนทบุรี ข้อมูล ณ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (ข้อมูลจากระบบ)